Jokainen yritys joutuu tekemään investointeja toimintaansa, eli hankkimaan esimerkiksi koneita tai toimitiloja, palkkaamaan työntekijöitä tai laajentamaan toimintaansa esimerkiksi yrityskaupoilla.  Sana jokainen korostuu, sillä yrityksen perustaminen jo itsessään vaatii esimerkiksi osakeyhtiön kohdalla vaaditun minimiosakepääoman investoimista. Investoinneilla on suuri merkitys yritystoiminnan onnistumisessa. Oikea investointi oikeaan aikaan, on ollut monelle yritykselle avaintekijä globaaleille markkinoille siirtymisessä, väärä investointi on sitä vastoin voinut kaataa vakaan ja menestyvänkin yrityksen.

Yrityksen tekemä investointi tarkoittaa rahan sijoittamista sellaiseen kohteeseen, josta odotetaan kertyvän tuloa pidemmältä ajanjaksolta. Investointipäätöstä tehtäessä olennaista on investoinnin kannattavuus, eli se että investoinnin tuottamat tulot ovat määritellyllä ajanjaksolla suuremmat kuin sen hankinnasta aiheutuneet menot.  Mitä kokonaisvaltaisemmin yritystoimintaan pystyy soveltamaan investoinnin kannattavuusajattelua, sitä tarkemmin pystymme arvioimaan toimintaan käytetyn rahan tuottokykyä.

Investoinnin kannattavuuden arviointi perustuu aina jonkinlaisiin oletuksiin tulevasta. Odotettu kassavirta on parhaimmillaankin valitettavasti vain arvio tulevasta, investoinnin mahdollinen jäännösarvo sen pitoajan päättyessä perustuu arvioon tulevaisuuden maksuhalusta, ja odotukset investoinnin tuottamista vuotuisista menoista perustuvat oletuksiin esimerkiksi siitä, että mitään yllättäviä menoja ei aiheudu. Investoiminen sisältää aina riskin, jos ei muusta, niin vähintään siitä, että arviot sen vaikutuksista osoittautuvat virheellisiksi. 

Suunnitteluvaihe on kriittisin vaihe investoinnin onnistumisen kannalta, sillä toteutusvaiheessa kustannuksia vähentäviä, tai tuottoja lisääviä muutoksia on hankala enää toteuttaa. On tärkeää arvioida investoinnin tuotot ja kustannukset oikein, jotta päätös investoinnin toteuttamisesta voidaan tehdä liiketaloudellisin perustein. Investoinnin riskiä voidaan puolestaan arvioida esimerkiksi erilaisilla herkkyysanalyyseilla, joilla tutkitaan investoinnin kannattavuuden muutosta, jos yhtä tai useampaa tekijää muutetaan.

Investointilaskelma on investoinnin vaikutusajalle ulottuva laskelma, jolla pyritään selvittämään investoinnin kannattavuus ja sen toteuttamisen järkevyys. Laskelmien tarpeellisuus tulee esille varsinkin silloin, kun investointivaihtoehtoja on useita, ja ne pitää asettaa paremmuusjärjestykseen. Mahdollisimman monipuoliset ja realistiset investointilaskelmat ovat yrittäjän tärkein työkalu onnistunutta investointipäätöstä tehdessä.

Konnektor Oy tarjoaa asiakkailleen investointilaskentapalvelua, jonka tarkoituksena on antaa asiakkaalle avaimet parhaan mahdollisen investointipäätöksen tekemiseen.