Yritykset ja yrittäjät suhtautuvat kasvuun eri tavoin. Kyky kasvaa voi olla ristiriidassa yrityksen kasvutavoitteiden kanssa. Yrityskauppa on parhaimmillaan oikea vastaus sekä myyjän että ostajan kasvutavoitteisiin ja liiketoiminnan tarpeisiin. Yrityskauppa on luonnollinen keino luoda uutta kasvua aiemman yrittäjän työn pohjalta siten, että molempien osapuolten liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat. Yrityksen kokoa tarkastellessa yhden katto on monessa tapauksessa toisen lattia.

Yrityskauppoja tehdään monista syistä. Tavoitteet liittyvät suuremman kokoluokan yritysten kohdalla yleensä esimerkiksi kasvun ja markkinaosuuden hakemiseen, yrityksen tuotantokapasiteetin lisäämiseen, vielä puuttuvan erityisosaamisen vahvistamiseen, kovan kilpailijan poistamiseen markkinalta ja niin edelleen. Pienimpien yritysten kohdalla tavoitteena voi olla toki myös jokin yllämainituista, mutta yleisempää on se, että pienten yritysten kohdalla kaupat liittyvät yrittäjyyden aloittamiseen, oman toimeentulon järjestämiseen tai haluun siirtää aiemmin itse pyöritettyä yritystoimintaa uusille omistajille.

Yhdellä nimittäjällä luonnehtien syyt yrityskaupoille liittyvät lähes poikkeuksetta kuitenkin yrityksen kasvattamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan yrityskauppa onkin kaupan molemmille osapuolille win-win tilanne: ostajalle se on tilaisuus nostaa yritys uuteen kasvuun ja liiketoiminta uudelle tasolle, myyjä puolestaan saa hyväkuntoisesta liiketoiminnastaan sen taloudelliseen tuottoon perustuvan käyvän korvauksen, ja voi jatkossa käyttää omaa aikaansa jollain toisella tapaa, esimerkiksi uuden yrityksen kanssa.

Yrittäjät ja yritykset voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti omistajien tavoitteiden ja kasvuhalukkuuden perusteella:

  1. Pienyritykset, joissa tavoitteena on yrittäjän toimeentulon järjestäminen
  2. Kasvuun tähtäävät pienyritykset, joiden kasvun motiivina on ensisijaisesti kuitenkin oman toiminnan vakauttaminen ja vakioiminen tietyn kokoiseksi
  3. Valtakunnalliseen toiminnan tasoon tähtäävät yritykset kansallisesti toimivat yritykset
  4. Kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävät suuryritykset.

Omistajan tavoitteet ja liiketoiminnan koko toki vaihtelevat yllä mainittujen kuvausten välillä, mutta yleensä omistajien tavoitteet, yrityksen koko, ja sen toiminnan laajuus kulkevat käsi kädessä.

Pienyritykset tavoittelevat harvemmin kasvua puhtaasti kasvun itsensä takia, sillä yrityksen koon luonnollisena rajana toimii monesti yrittäjälle vakaan toimeentulojen tuova taso. Yrityksen kasvu voi pysähtyä markkinoiden tai yrityksen resurssien luonnollisiin rajoihin, mutta yrittäjä saattaa haluta pysäyttää kasvun myös itse: yrittäjällä ei ole välttämättä halua palkata ulkopuolisia työntekijöitä, eivätkä omat resurssit enää välttämättä riitä uusien asiakkaiden palvelemiseen, tai uudenlaisten tuotteiden tai palveluiden tuottamiselle. Tällöin yrityksen kasvu on kohdannut luonnolliset rajansa.

Toisen vaiheen yritykset haluavat kasvaa tavoitteellisesti, jotta liiketoiminta voisi kehittyä. Omaa elantoa halutaan kasvattaa, tai toiminnalle halutaan varmuutta ja vakautta. Ensimmäiset työntekijät saatetaan palkata varmistamaan yrityksen liiketoiminnan jatkuminen yrittäjän panoksesta huolimatta. Kasvuvaatimukset saattavat tulla markkinalta yrittäjän kasvuhalusta ja -panostuksista riippumatta. Aiempaa suurempaan kysyntään on vastattava kasvattamalla yrityksen resursseja. Kysynnän kasvaessa yrityksen liikevaihto, kulurakenne, organisaatio ja henkilöstö kasvavat samaa matkaa.

Kun yllämainituissa yritystyypeissä yrittäjän ja pienen työntekijäporukan toimeentulo, sekä haluttu tulotaso on varmistettu, ei välitöntä tarvetta kasvulle enää välttämättä ole. Kasvu nousee itseisarvoiseksi tavoitteeksi tämän jälkeen, mikäli omistajat haluavat nostaa liiketoimintansa tästä seuraavalle tasolle.

Kuten jo sanottua, tavoitteiltaan ja kasvuhalukkuudeltaan pienyrityksiksi luokiteltavat yritykset pyrkivät toiminnallaan vakaan toimeentulon saavuttamiseen, kun taas seuraavan vaiheen yritykset pyrkivät laajentamaan toimintansa kansalliseksi tai kansainväliseksi. Näiden tavoitteiden täyttämiseksi tarvitaan yleensä ulkopuolista rahoitusta rahoituslaitoksilta tai sijoittajilta. Omistajien tavoitteena on kasvattaa yrityksen arvoa toiminnan laajenemisen myötä. Ulkopuolisen rahan lisäksi kuvioon astuvat tässä vaiheessa monesti mukaan myös yrityksen ulkopuoliset tekijät, joko pääomasijoittajien tai ulkopuolisten hallitusjäsenten ja tukipalveluiden tarjoajien muodossa. Ideaalitilanteessa kovaa kasvua tavoittelevaa yritystä viedään niin rahoituksen kuin toiminnan kehittämisen osalta eteenpäin muutaman vuoden jaksoissa, jonka jälkeen kaava toistetaan ja hankitaan mahdollisesti lisärahoitusta ja uusia osaajia mukaan. Näin yritykselle tarjotaan ponnahduslauta seuraavalle tasolle siirtymiseen.

Lopuksi

Yrityksen kasvattaminen on viime kädessä yrittäjän ja yrityksen omistajien käsissä. Kuka vain voi yritystoiminnassaan lähteä tavoittelemaan liiketoiminnalleen uutta tasoa määrittelemällä liiketoiminnalleen aiempaa kunnianhimoisemmat ja tarkemmat kasvutavoitteet. Me tarjoamme tähän monipuolista apua auttamalla liiketoiminnan eteenpäin viemisessä monella tapaa:  tarjoamme apua esimerkiksi rahoituksen suunnitteluun ja hakemiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja strategiatyöhön, juridisiin kysymyksiin esimerkiksi omistajapohjan laajentamisissa sekä autamme kansainväliseen kauppaan liittyvissä kysymyksissä.

Kasvu voi syntyä monella tapaa, mutta monesti kustannustehokkain ja nopein väline tähän on yrityskaupat. Kun yritys kohtaa omat kasvun rajansa ja täyttää omistajan tavoitteet, voi yrityksen myyminen olla seuraava looginen askel edetä. Yrittäjä joka myy yrityksen oman katon tultua vastaan, saa parhaimmillaan turvattua liikeideansa jatkumisen ja oman toimeentulonsa myös vastaisuudessa. Ympäröivä yhteiskunta hyötyy myös siitä, että mahdollisimman moni elinkelpoinen yritys, työpaikka ja toiminnan synnyttämät verotulot saavat jatkoa. Läheskään kaikkia niin sanotusti järkeviä yrityskauppoja ei vuosittain toteuteta. Tästä kielii se, että kannattavaa liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä lopetetaan ja ajetaan vuosittain alas, ja että yrityksille löytyy huomattavasti enemmän halukkaita ostajia kuin on myyjiä . Kun oman toiminnan rajat tulevat vastaan, yrittäjän kannattaa siis lopettamisen sijaan harkita yrityksen myyntiä. Uudet omistajat voivat nostaa yrityksen uudelle tasolle.