Jokainen yritys tarvitsee toiminnassaan rahaa ainakin käyttöpääomaksi. Investointeihin rahaa tarvitaan niin toiminnan käynnistysvaiheessa, kuin nykyistä yritystoimintaa laajennettaessa. Investointien kohdalla rahoitusta tarvitaan kattamaan vaihe ennen tulorahoituksen kertymistä. Haettaessa rahoitusta ulkopuolelta, tarvitaan yleensä huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelmat. Tässä blogissa kerrotaan yrityksen rahoituksen suunnittelusta yleisellä tasolla.

Rahoituksen suunnittelu jaetaan yleensä alle vuoden päähän ulottuvaan, lyhyen aikavälin suunnitteluun ja yli vuoden mittaiselle ajanjaksolle suuntautuvaan, pitkän aikavälin suunnitteluun. Aloittavan, kasvuhakuisen yrityksen rahoitussuunnitelman aikajänteeksi suositeltavinta on ulottaa suunnittelu kahden-kolmen vuoden päähän vähintään siten, että seuraava vuosi eteenpäin on suunniteltu kuukausitasolla, ja tämän jälkeistä aikaa kuvataan karkeammin vuositasolla. Tärkeintä on saada vastaus tulorahoituksen riittävyyteen, ja mallintaa tehtävien investointien vaikutusta yrityksen rahan tarpeeseen.

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelussa huomio kiinnitetään yrityksen maksuvalmiuteen. Kassasuunnittelu toteutetaan yleensä kuukausitasolla, mutta se voidaan tarpeen vaatiessa ulottaa aina vaikka päivätasolle saakka. Kassanhallinnan tarkoituksena on pitää huolta siitä, että yrityksen tilillä on riittävästi rahaa päivittäisen rahaliikenteen hoitamista varten. Mikäli lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikko, voi vakavarainenkin yritys pahimmillaan ajautua maksuvaikeuksiin. Kassanhallinta on siten jokaisen yrityksen toiminnassa keskeisellä sijalla, oli toiminta kuinka kannattavaa hyvänsä.

Kassatilannetta voidaan parantaa esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

  • Tekemällä pääomasijoitus yritykseen
  • Lyhytaikaisella lainalla
  • Lisäämällä varaston kiertonopeutta
  • Lyhentämällä myyntisaamisten kiertoaikaa tai hankkimalla lisäaikaa ostovelkojen maksamiselle

Kassaa olisi suositeltavaa hallita jonkinlaisella kassabudjetilla tai -ennusteella. Tällainen ominaisuus löytyy esimerkiksi monesta sähköisen taloushallinnon järjestelmästä. Kassanhallintaa voidaan toteuttaa myös muilla välineillä, mikäli kirjanpitoa ei halua esimerkiksi ohjelmistokustannusten vuoksi järjestää sähköisellä järjestelmällä.

Pidemmän aikavälin rahoitussuunnittelussa on oleellista suunnitella yrityksen kannattavuutta ja pääomarakennetta. Suositeltavaa olisi laatia rahoitussuunnitelma kasvuennusteineen kahden – kolmen seuraavan tilikauden ajalle, samalla kun laaditaan tulevan tilikauden kuukausikohtainen suunnitelma. Tällainen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on pakollinen ainakin tehtäessä suuremman kokoluokan investointeja jotka vaativat vierasta pääomaa. Suurin osa julkisista rahoittajista vaatii rahoituspäätöksensä pohjalle tarkan suunnitelman yrityksen liiketoiminnasta ja rahoituksesta. Suunnitelmassa tärkeintä on mallintaa investoinnin tuottamaa tulorahoitusta, vieraan pääoman takaisinmaksua ja kassatilannetta.

Yrityksen rahoitusrakenne

Yrityksen rahoitusrakenne kuvaa oman ja vieraan pääoman suhdetta osuutta yrityksen kokonaispääomasta.

Oma pääoma parantaa yrityksen vakavaraisuutta, eli yrityksen kykyä selvitä taloudellisista velvoitteista pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuus kuvaa siis yrityksen kannattavuutta. Vakavaraisuutta mittaavat tyypillisimmät tunnusluvut ovat velkaantuneisuusaste sekä omavaraisuusaste.
Oma pääoma kostuu omistajien sijoittamasta pääomasta, toiminnan tuottamasta tulorahoituksesta, sekä yritykseen tehdyistä pääomasijoituksista.

Vierasta pääomaa on esimerkiksi pankin tai muun rahoituslaitoksen yritykselle myöntämä velkaraha. Vieraalle pääomalle on aina takaisinmaksuvelvollisuus, omasta pääomasta poiketen. Lyhytaikainen vieras pääoma on maksettava takaisin pisimmillään vuoden kuluessa, ja pitkäaikainen vieras pääoma yli vuoden kuluttua. Investointeihin ja kehittämishankkeisiin voi olla mahdollista saada vierasta pääomaa esim. Finnveralta tai ELY-keskukselta.

Oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tilanne on yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite rahoitusrakenteeseen liittyen on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa.

Rahoitukseen liittyvät riskit

Rahoitukseen liittyy monia riskejä, joista esittelen seuraavaksi pk-yrityksen toimintaan eniten vaikuttavat riskit.

Maksuvalmiusriski: maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan velkojen hoitoon, käyttöpääoman riittävyyteen ja tulorahoituksen riittävyyteen liittyvää riskiä. Riskin suuruuteen ja toteutumiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi maksuajoilla, käyttöpääoman suunnittelulla sekä lyhytaikaisilla luotoilla.

Luottoriski: luottoriskillä tarkoitetaan myyntisaamisten kotiuttamiseen liittyvää riskiä. Asiakkaan maksukyvyttömyys, tai maksuhaluttomuus voi johtaa riskin realisoitumiseen. Luottoriskiä voidaan hallita maksuajoilla, aktiivisilla perintätoimilla sekä monipuolistamalla asiakaskuntaa, jolloin mikään yksittäinen asiakas ei muodostu liian suureksi koko yrityksen toimintaan nähden.

Korkoriski: korkoriskillä tarkoitetaan rahoituskulujen muutoksiin liittyvää riskiä, joka syntyy korkojen muutoksista rahoitusmarkkinoilla. Riskialtteimpia lainoja ovat vaihtuvakorkoiset pankkilainat, sillä muutokset koroissa vaikuttavat maksettavan koron määrään korkojakson päättyessä. Huolellinen rahoitussuunnittelu yleensä parantaa lainan hakijan neuvotteluasemaa lainoja myönnettäessä ja on siten hyvä keino korkoriskin hallintaan. 

Aktiivinen rahoitussuunnittelu, varaston nopeasta kierrosta huolehtiminen, asiakkaiden maksukyvyn selvittäminen, käyttöpääoman hallinta sekä voitonjaon oikea mitoittaminen auttavat pitämään rahoitusriskit minimissä.

Autamme pk-yrityksiä rahoituksen suunnittelussa monissa eri tilanteissa. Yleisimmät rahoitussuunnittelua vaativat tilanteet ovat perustetun yrityksen rahoituksen suunnittelu, ja vieraalla pääomalla toteutettavan investoinnin rahoituksen suunnittelu. Tarjoamme välineitä myös juoksevaan rahoitussuunnitteluun, sekä juoksevaa rahoitussuunnittelua tilitoimistoasiakkaillemme.