Suomessa toteutetaan vuosittain tuhansia yritysten sukupolvenvaihdoksia. Esimerkiksi Perheyritysten liiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2012 julkaiseman barometrin mukaan noin kolmannes yrityksistä koki sukupolvenvaihdoksen olevan ajankohtainen seuraavan viiden vuoden aikana. Tästä huolimatta liian moni elinkelpoinen yritys jää vaille jatkajaa, kun sukupolvenvaihdos koetaan liian hankalaksi toteuttaa. Julkisessa keskustelussa kuulee paljon myös väitteitä siitä, että yritysten sukupolvenvaihdos on varsinkin pienille yrityksille liian kallis järjestely, ja siten lainsäädäntö estäisi pitkään toimineita yrittäjiä siirtämästä omaisuuttaan jälkipolville. Tällöin on jätetty huomiotta eri verolakien mukaisten huojennusten mahdollistamat sukupolvenvaihdoshuojennukset.

Mistä on kyse?

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistussuhteiden muutoksia yrittäjäpolvelta toiselle. Yritystoiminnan jatkaja voi löytyä luovuttajan perhepiiristä lapsen tai lähisukulaisen muodossa. Aina vastuullista jatkajaa ei kuitenkaan lähisuvun piiristä löydetä. Tällöin vaihtoehtona on siirtää yritys kokonaan ulkopuoliselle, jolloin sukupolvenvaihdos muistuttaa enemmän tavallista yrityskauppaa, ja hinnoittelu rakentuu lähemmäs käypää tasoa. Näiden välimaastosta löytyvät järjestelyt, joissa yrityksen jatkaja löytyy yrityksen lähipiiristä esimerkiksi henkilöstöstä.

Sukupolvenvaihdoksen onnistuneen toteuttamisen kannalta on olennaista, että tulevaa sukupolvenvaihdosta tarkastellaan monesta näkökulmasta ennen varsinaista toteutusta. Ensimmäinen edellytys sukupolvenvaihdokselle on oikeanlaisen jatkajatahon löytäminen. Sopiva jatkaja, tämän mahdollinen koulutus, ja tehtävään valmentaminen voi vaatia paljon aikaa ja valmistautumista. Jatkaja voi olla lähisukulainen tai kokonaan ulkopuolinen taho.
Myös kysymys luopuvan yrittäjän luovutuksen jälkeisestä toimeentulosta on ratkaistava ennen varsinaista toteutusta. Tähän kysymykseen vastaaminen ratkaisee usein, mikä on paras tapa sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi. Hankalin tilanne syntyy, kun yrityksen uutta jatkajaa ja omistuksenvaihdosta aletaan miettiä vasta pakon edessä. Mitä nopeammalla aikataululla sukupolvenvaihdos joudutaan toteuttamaan, sitä kalliimmaksi se todennäköisesti tulee kaikille osapuolille.

Varaudu ajoissa

Sukupolvenvaihdos muodostaa kriittisen vaihteen yrityksen elinkaaressa. Siihen liittyvät haasteet näkyvät esimerkiksi kasvavina vaikeuksina, konkursseina, turhina lopettamisina ja turhina työttömiksi joutuvina työntekijöinä. Tarpeeksi ajoissa aloitetulla suunnittelulla ja asiantuntija-avulla varmistetaan, että lopputulos on kaikkien osapuolten, yrityksen, luopuvan tahon sekä yritystoiminnan jatkajan näkökulmasta paras mahdollinen.

Riittävän ajoissa aloitettu valmistautuminen varmistaa, että sopivia jatkajia keretään kartoittaa huolella. Sukupolvenvaihdoksen aikaista valmistautumista edellyttävät esimerkiksi seuraavat tekijät: tuloverolain huojennukset koskevat vain lähisukua; uusien jatkajien perehdyttäminen ja mahdollinen uudelleenkouluttautuminen vie aikaa; mikäli sopivaa jatkajaa lähisuvusta ei löydy, voi sopivan ostajan etsiminen olla pitkä prosessi; mahdolliset yritysjärjestelyt ennen sukupolvenvaihdosta vaativat oman aikansa.

Jotta kohdeyrityksen sukupolvenvaihdosta pystytään suunnittelemaan siten, että eri lakien sallima keinovalikoima on mahdollisimman laajasti käytössä, on suunnittelu aloitettava hyvissä ajoin.

Verotus

Sukupolvenvaihdostilanteissa verotuksen suunnittelu koskettaa pääasiassa tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä varainsiirtoverotusta. Sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelussa selvitetään muun muassa mitä veroseuraamuksia valitusta menettelytavasta aiheutuu ja kenelle, mitä eri verolakien sallimia verohuojennuksia on mahdollista hyödyntää, ja olisiko mahdollisista yritysjärjestelyistä sukupolvenvaihdoksen esitoimina hyötyä verotuksen näkökulmasta. Esitoimilla tarkoitetaan ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta toteutettuja yrityksen rakenteeseen liittyviä yritysjärjestelyjä, joilla on vaikutusta yrityksen varallisuuteen, omistusosuuksiin sekä osakkaiden varallisuuteen.

Tiettyjen ehtojen täyttyessä sukupolvenvaihdon on mahdollista toteuttaa jopa kokonaan ilman veroseuraamuksia. Se, mitä verolakia vaihdokseen sovelletaan, riippuu sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavasta. Jotta huojennuksia voidaan soveltaa, tulee toteutustavasta riippuen, täyttyä joko luovutusvoittoverotusta koskevan huojennuksen, lahjaverotusta koskevan huojennuksen, tai molempia säännöksiä koskevien huojennusten ehtojen samanaikaisesti.

Luovutusvoittoverotuksen huojennus edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

 • Luovutuksen kohteena on vähintään 10 % yrityksen osakkeista tai osuuksista,
 • luopuja on omistanut osakkeet yli 10 vuotta,
 • ja että jatkaja on luopujan lähisukulainen (luopujan lapsi, lapsen rintaperillinen, luopujan sisar, veli, sisar- tai velipuoli).

  Näiden ehtojen täyttyessä luopuja voi myydä osakkeet täysin verovapaasti, ilman luovutusvoittoveroa.

Lahjaveron osalta voi saada joko täyden tai osittaisen huojennuksen.
Täyden huojennuksen saannin edellytyksenä on:

 • Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa (väh.10 %),
 • jatkava taho jatkaa yritystoimintaa,
 • yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa,
 • sekä vastikkeena suoritetaan yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta

  Mikäli vastike on alle 50 % käyvästä arvosta, lahjaveroa voidaan huojentaa osittain. 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Sukupolvenvaihdos on monesti järkevintä aloittaa luopujan vielä harjoittaessa yritystoimintaa itse. Vaiheittainen, pitkän aikavälin sukupolvenvaihdos on molempien osapuolten etu: jatkaja voidaan sitouttaa ja kouluttaa yrityksen toimintaan ottamalla hänet mukaan yhtiön omistajaksi. Pidemmän aikavälin luovutus pienentää myös verorasitusta verrattuna siihen, jos luovutus tehtäisiin kerralla: perintö- ja lahjaverotus on progressiivista, ja veroa maksetaan sitä enemmän, mitä suurempi varallisuuserä vaihtaa omistajaa. Jos perintösaannon tai lahjoituksen väliin jää aikaa yli kolme vuotta, aikaisempaa lahjoitusta ei huomioida uudemman saannon verotuksessa.

Kuten jo sanottua, onnistuneessa sukupolvenvaihdoksessa tärkeintä on lähteä ajoissa liikkeelle, ja laatia asiantuntijan kanssa suunnitelma, jossa kartoitetaan yrityksen nykytila, potentiaaliset jatkajaehdokkaat, eri toiminta- ja verohuojennusvaihtoehdot kustannuksineen, rahoitusvaihtoehdot sekä minimoidaan verorasitus.  Kun vastaukset näihin kaikkiin kohtiin on saatu, on sukupolvenvaihdosta helppo lähteä viemään eteenpäin. Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu jättää tilaa mahdollisille yritysjärjestelytoimille, antaa aikaa etsiä sopivia jatkajaehdokkaita ja tarpeen tullen hakea ennakkoratkaisua verotuskysymyksiin.

Mikäli sukupolvenvaihdos on yrityksessäsi ajankohtainen lähivuosina, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.  Tarjoamme palvelua niin sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun kuin käytännön toteutukseenkin. Asiantuntijamme tarjoavat myös monipuolisia liiketoiminnan kehittämispalveluita sukupolvenvaihdoksen jälkeiselle ajalle uuden yrittäjän tarpeisiin.