Yrityksen toiminnassaan käyttämä rahoitus voi olla peräisin useammasta eri lähteestä. Vaikka tulorahoitus takaisikin vakaan toiminnan, ja oman pääoman ehtoista rahoitusta olisi riittävästi tarjolla, suurin osa yrityksistä tarvitsee elinkaarensa aikana myös vierasta pääomaa. Eri rahoituksen lajit tarvitsevat jokainen omanlaistaan suunnittelua. Käyttöpääoman tarvetta on syytä suunnitella vähintään tilikausittain, ja lainaa haettaessa tulevat huolellisesti laaditut rahoituslaskelmat sekä liiketoimintasuunnitelma tarpeeseen.

Yrityksen rahoitusrakenne jakaantuu kahteen osaan: omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Käytännön tasolla näihin kahteen pääomalajiin jakaantuva rahoitus voi olla peräisin neljästä eri lähteestä: yrityksen omistajien tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista, lainarahasta esimerkiksi rahoitusyhtiöltä, tulorahoituksesta, erilaisista avustuksista ja tuista joihin ei liity takaisinmaksuvelvoitetta. Oman ja vieraan pääoman väliselle harmaalle alueelle jää oman pääoman ehtoisena tai välirahoituksena tehdyt pääomasijoitukset.

Vaikka kannattavaan yritystoiminnan yhdeksi keskeiseksi ominaisuudeksi liitetäänkin tulorahoituksen riittäminen juokseviin ja toimintaa ylläpitäviin investointeihin, tarvitsee jokainen yritys yleensä ainakin kasvupanostuksiin myös vierasta pääomaa. Yleensä kaikki yllä mainitut rahoitustavat tulevatkin tutuksi yritykselle kuin yritykselle sen elinkaaren aikana.

Yrityksen omistajien rahoitus

Yrityksen omistajien sijoitus on merkittävä rahoituksen lähde ainakin toimintaa aloitettaessa. Omistajien tekemä suuri sijoitus yritystoiminnan alussa parantaa yleensä myös ulkopuolisen rahoituksen saamisen mahdollisuutta, luoden toiminnalle uskottavuutta. Oman pääoman ehtoinen sijoitus yhtiöön voidaan tehdä joko rahana tai niin sanottuna apporttisijoituksena, jolloin yhtiöön sijoitetaan jotain yhtiölle sen toiminnan kannalta arvokasta käyttöomaisuutta. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voidaan tehdä joko yhtiön osakepääomaan tai vaihtoehtoisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Oman pääomanehtoinen lisäsijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on yleinen tapa toimia esimerkiksi silloin, kun yhtiö tarvitsee oman pääoman korottamista rahoittajien vaatimuksesta. SVOP-sijoitus voidaan palauttaa sijoituksen tekijälle ilman veroseuraamuksia.

Lainaraha

Vieraan pääoman ehtoista lainarahaa myöntävät pankit ja erilaiset julkiset organisaatiot kuten TEKES, Finnvera ja ELY-keskus. Lainarahan käytön kannattavuuteen ja paremmuuteen muihin rahoitustapoihin verrattuna vaikuttaa yleinen korkotaso sekä yrityskohtaiset tekijät. Matalan korkotason vallitessa lainarahan käyttäminen on kannattavinta. Myös yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat lainaehtoihin: vakaan ja kannattavan toiminnan raportointi aiemmilta tilikausilta, huolellinen ja realistinen rahoitussuunnitelma lainaa haettaessa ja uskottava liiketoimintasuunnitelma parantavat lainansaannin edellytyksiä ja parantavat yleensä lainaehtoja.

Suurimpia erottavia tekijöitä rahoituksen myöntäjien keskellä on vaatimukset vakuuden suhteen. Pankit vaativat lähes poikkeuksetta vakuuden myöntämälleen lainalle. Julkisten organisaatioiden kautta on mahdollista saada tietyissä tilanteissa myös vakuudetonta riskirahaa.

Tulorahoitus

Tulorahoitusta on kaikki yrityksen liiketoiminnallaan kerryttämät juoksevat tulot, kuten myynti-, vuokra- tai korkotuotot. Riittävä tulorahoitus on kannattavan yritystoiminnan keskeisin edellytys. Pidemmän päälle jokaisen yrityksen on pystyttävä rahoittamaan tavanomainen toimintansa tulorahoituksella. Toki toiminta voi olla esimerkiksi kausiluonteista, tai keskittyä esimerkiksi pitkän valmistusajan vaativien hyödykkeiden valmistamiseen, jolloin yrityksen taseella on käytännössä jatkuvasti myös velkarahaa.

Luonnollisesti yritystä perustettaessa tulorahoitusta ei ole vielä kerennyt muodostua, jolloin yritystoiminta rahoitetaan joko oman- tai vieraan pääoman ehtoisesti.

Avustukset ja yritystuet

Yritystuella tarkoitetaan yritykselle julkisista varoista maksettavaa tukea, jotka voidaan jakaa verotukiin ja suoriin rahallisiin tukiin. Perusteet tukien saannille vaihtelevat myöntävän organisaation ja tuen käyttötarkoituksen mukaan. Pk-yrityksillekin on saatavilla useampia erilaisia suoria tukivaihtoehtoja.

Julkisista organisaatioista ELY-keskus myöntää tukia esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

  • Kehittämisavustus suoriin investointeihin ja yrityksen kehittämiseen
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmisteluun
  • Toimintaympäristön kehittämiseen

Toinen tunnettu julkinen yritystukia myöntävä julkinen organisaatio on Tekes. Tekes rahoittaa monipuolisesti erilaisia yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijäasemaan alallaan. 

Julkisten organisaatioiden kautta haetut suorat tuet perustuvat liiketoimintasuunnitelmasta ja tuen käyttötarkoitukseen pohjautuvasta rahoitussuunnitelmasta.            

Käyttöpääoman suunnittelu

Yritystoiminnan arjessa tulot ja menot harvemmin ajoittuvat yrityksen rahaliikenteen kannalta optimaalisesti yhteen. Ennen tuotteen tekemistä on täytynyt ostaa monia raaka-aineita ja palveluista, ja palveluja tuotettaessa työ ja monet kiinteät kulut täytyy maksaa ennen laskutusta. Jos käyttöpääomaa on liian vähän, joudutaan laskujen maksua viivästyttämään, ja se taas aiheuttaa yritykselle viivästyskorkojen muodossa turhia kuluja. Huonon maksajan maine ei ole ikinä hyvä asia liiketoiminnalle.

Käyttöpääoman tarvetta voi rahoittaa esimerkiksi lyhytaikaisilla lainoilla, luotollisella tilillä, factoringrahoituksella tai yksinkertaisesti suunnittelemalla käyttöpääoman tarpeen aiempaa paremmin.

Keinoja käyttöpääoman riittävyyden takaamiseen:

  • myyntilaskujen maksuehdon lyhentäminen
  • aktiiviset perintä- ja muistutustoimet
  • omien maksuehtojen neuvotteleminen pidemmiksi
  • ostohintojen tiputtaminen, toimittajien kilpailuttaminen
  • varaston kierron optimointi
  • ylimääräisen varaston pienentäminen

 Autan kaikenkokoisia yrityksiä rahoitushakemusten laatimisessa, yleisessä rahoituksen suunnittelussa. Kauttani saat myös tarvittavat välineet omaehtoiseen rahoituksen suunnitteluun.