Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, eli velvollisia järjestelemään ja koostamaan yrityksen liiketapahtumat tositeaineistoksi sekä kirjanpitolain edellyttämiksi liiketapahtumien kirjauksiksi. Eri yritysmuotojen lisäksi myös esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt ovat kirjanpitovelvollisia. Osakeyhtiöitä koskee velvollisuus kahdenkertaisesta kirjanpidosta, mutta sen sijaan kaikilla liikkeen- ja ammatinharjoittajilla on uuden kirjanpitolain mukaan mahdollisuus tehdä kirjanpito yhdenkertaisena, jos vain yrityksen koko sen sallii. Vanhassa laissa tämä oikeus koski vain ammatinharjoittajia.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi tehdä kirjanpitonsa yksinkertaisena, mikäli enintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Kyseiset edellytykset täyttyvät harvoin liikkeen- tai ammatinharjoittajan kohdalla, sillä yleensä yritys on jo ennen edellä mainittujen edellytyksien täyttymistä vaihtanut yhtiömuodon esimerkiksi osakeyhtiöön hallinnollisista ja verotuksellisista syistä. Vaikka edellytykset eivät täyttyisi kahdenkertaisen kirjanpidon osalta niin liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee silti tehdä liiketapahtumista merkinnät siten, että hän voi jatkuvasti selvittää ostovelkojen ja myyntisaamisten määrän sekä kirjanpidosta voidaan saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Tällöin on kyse yksinkertaisesta kirjanpidosta ja kirjanpidon tekeminen itse onnistuu tällöin esimerkiksi riittävällä määrällä ruutupaperia tai Excel-taulukoita. Kirjanpito voidaan tehdä myös jotain ilmaisohjelmaa hyväksikäyttäen, joskin monessa ”ilmaisohjelmassa”, esimerkiksi myyntilaskujen lähettäminen ja laatiminen saattaa olla maksullista (ts. ilmaista lounasta harvemmin on). 

Kun kirjanpito toteutetaan itse, niin liikkeen- tai ammatinharjoittaja säästää toki hieman rahaa, tosin oman ajankäytön ja yrityksen saaman taloudellisen informaation kustannuksella. Moni yrittäjä osaa tehdä itse kirjanpidon, mutta kirjanpidon tuottamaa informaatiota ei välttämättä osata tulkita oikein, jolla saattaa taas olla negatiivisia seurauksia yrityksen tulevaisuuden kannalta. Myös esimerkiksi veroilmoituksen täyttäminen saattaa tuottaa hankaluuksia: yrittäjä ei välttämättä osaa tai tiedä kaikista vähennyksistä mihin hän olisi liiketoimintansa perusteella oikeutettu, jolloin hän menettää rahaa joka tosiasiallisesti kuuluisi hänelle.

Eli tekemällä itse yrityksen kirjanpidon säästät rahaa, mutta rahan säästäminen saattaa kostautua esimerkiksi ”ylimääräisinä” veroina tai taloudellisen informaation puutteena, jonka takia sijoitetaan vaikkapa virheellisiin investointeihin. Yrittäjä menettää aikaa myös omasta ydinliiketoiminnastaan kirjanpidon toteuttamiseen. Vaikka yrityksesi ei olisi velvoitettu kahdenkertaiseen kirjanpitoon, niin kannattaa silti harkita kirjanpidon ulkoistamista, etenkin jos onnistut saamaan kirjanpitosi toteuttamisesta edullisen tarjouksen – tässä me autamme mielellämme.