Haluaako yrityksesi kasvaa? Kun yrityksen liiketoiminta lähtee kasvu-uralle, on kehittymistä syytä tarkastella ja analysoida talouslukujen kautta. Yrityksen kasvuluvut kertovat yrityksen tulevaisuuden potentiaalista, kilpailukyvystä sekä sen mahdollisuuksista laajentaa toimintaansa. Kasvu on tärkeä yrityksen arvoon vaikuttava tekijä, ja toteutunutta sekä odotettavissa olevaa kasvua syytä pitää silmällä mikäli yrityksen tulevaisuudessa siintää esimerkiksi yrityksen myyminen vaikkapa sijoittajille.

Yrityksen kasvu vaatii aina strategiasta riippumatta resursseja, toisin sanoen kasvu on aina rahoitettava jotenkin. Rahoitus voi tapahtua joko velkarahoituksella, tulorahoituksella tai kumpaakin rahoitusvaihtoehtoa hyödyntäen. Kasvun tavoittelussa on aina riskinsä – mitä jos panostetuilla resursseilla ei saavuteta haluttuja tavoitteita? Mikäli kasvu tapahtuu hallitsemattomasti, voi tällä olla tuhoisia seurauksia liiketoiminnan kannalta. Esimerkiksi jos yrityksen kasvu rahoitetaan suurelta osin velkarahalla ja kannattavuuden kehitys ei seuraa asetettuja tavoitteita liiketoiminnan kasvun mukana, yritys on vaarassa ylivelkaantua. Hallitun kasvun näkökulmasta yrityksen rahoituksen hallinnassa on tärkeää pitää tavoiteltu kasvu oikeassa suhteessa kannattavuuteen.

Kasvuyrityksen taloudellista tilaa voidaan tarkastella neljän ulottuvuuden kautta. Nämä neljä ulottuvuutta ovat kasvu, kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Kannattavuus tarkoittaa lyhyesti määriteltynä yrityksen kykyä tuottaa riittävästi tuottoa verrattuna kuluihin ja sen sidosryhmien vaatimuksiin (palkat, velanhoito jne.) nähden. Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä sen maksuvelvoitteista ennen kuin ne erääntyvät. Tämä tarkoittaa yhtälailla yritykseen kertynyttä rahavarantoa, sekä oikein ajoitettua tulorahoituksen virtaa. Vakavaraisuudella puolestaan tarkoitetaan yrityksen tervettä rahoitusrakennetta, siten ettei vieraan pääoman osuus ole hallitseva siinä määrin, ettei yritys enää selviä velanhoitokustannuksistaan.

Näitä edellä mainittuja yrityksen liiketoiminnan osa-alueita voidaan mitata kirjanpitoon perustuvilla tunnusluvuilla. Hallittua kasvua tavoittelevan yrittäjän onkin syytä mitata ja tarkastella näitä jokaista liiketoimintansa taloudellista ulottuvuutta säännöllisesti esimerkiksi tilitoimiston tuottaman asiantuntevan raportoinnin kautta. Näitä jokaista ulottuvuutta on helppo seurata tunnuslukujen, grafiikan ja historiatietoja vasten tehtävän vertailutiedon avulla.

Oikein käytettynä tunnusluvut ovat käyttökelpoisia välineitä kasvun hallintaan. Ne perustuvat tästä huolimatta kuitenkin aina vain menneisyyteen, joten tunnuslukujen ja kasvun seurannan välineiden lisäksi yrittäjän on syytä käyttää kasvutavoitteiden tukena myös erilaisia ennusteita ja suunnitelmia rahoituksen riittävyyden suhteen. Tähän hyviä välineitä ovat erilaiset budjetoinnin työkalut, investointisuunnitelmat ja kassalaskelmat.

Kasvu toimii yleensä johonkin suuntaan yritystä vievän kierteen alkupisteenä. Jos kasvu on kannattavuuden näkökulmasta hallittua, se voi käynnistää positiivisen kierteen. Hallitsematon kasvu voi puolestaan johtaa negatiivisen kierteen käynnistymiseen.

Negatiivinen kierre käynnistyy usein liikevaihdon äkillisellä muutoksella. Liikevaihto voi laskea esimerkiksi suuren asiakkuuden menettämisen, tai jonkin yksittäisen tuotteen kysynnän loppumisen vuoksi. Kierre voi käynnistyä myös liikevaihdon kasvaessa nopeasti, jos se tarkoittaa samalla resurssien käytön suhteetonta lisäystä verrattuna kasvaneeseen liikevaihtoon. Kierteen käynnistymisen suorana seurauksena on tulorahoituksen heikkeneminen, mikä näkyy yrityksen maksuvalmiuden heikkenemisenä. Mahdolliset tappiot syövät yrityksen omaa pääomaa, jolloin yrityksen vakavaraisuus heikkenee myös. Rahoitusomaisuuden pienentyessä on vaihtoehtona enää turvautua velkarahaan. Mikäli kannattavuus vielä tästä alenee, kuvioon mukaan tulevat velanhoidon kustannukset lisäävät yrityksen taloudellisia vaikeuksia entisestään.

Positiivinen kierre taasen on suoraa seurausta hallitusta kasvusta. Sen seurauksena yrityksen tulorahoitus vahvistuu, ja oman pääoman osuus verrattuna vieraaseen pääomaan kasvaa parantaen yrityksen vakavaraisuutta. Tulorahoituksen kasvu ja vahvistuminen näkyy rahavarojen lisääntymisenä, jolloin velkarahan tarve vähenee. Tämä tukee yrityksen maksuvalmiutta. Tulorahoituksen virran ollessa tarpeeksi vahva, pystytään sen turvin lyhentämään myös pitkäaikaisia velkoja aiempaa nopeammin. Positiivisessa kierteessä yrityksen kannattavuus paranee jatkuvasti samojen vaiheiden toistuessa yhä uudelleen. Ennen pitkää päästään tilanteeseen jossa kaikki tunnusluvut ovat hyviä. Mikäli yritys aktiivisesti etsii ja hyödyntää mahdollisuuksiaan kasvaa kannattavasti, positiivinen kierre pysyy yllä pitkään.

Yrityksen taloudellista tilaa seuraavan raportoinnin avulla on mahdollista havaita mihin suuntaan oma yritys on kasvun suhteen menossa. Mikäli kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus eivät ole kunnossa, käynnistää nopea kasvu helposti negatiivisen kierteen. Jos näin käy, on kasvua hidastettava, kunnes rahoitus saadaan kuntoon. Toinen vaihtoehto on yrityksen kannattavuuden parantaminen oikeaan suhteeseen kasvun kanssa. Tässä moderni tilitoimisto voi olla yrityksen tukena monella tapaa; auttamalla yritystä sen strategisissa ratkaisuissa, tuottamalla erilaisia tukipalveluita päivittäisen liiketoiminnan avuksi, minimoimalla riitatilanteiden kustannukset juridisilla palveluilla sekä optimoimalla yrityksen maksamat verot. Jos lainaa kuitenkin tarvitaan kasvutavoitteiden ollessa voimakkaita, osaava tilitoimisto auttaa rahoituksen hakemisessa erilaisin laskelmin.

Kun välineet kasvun seurantaan ja tulevaisuuden suunnitteluun ovat kunnossa, voidaan alkaa puhumaan kasvusta hallittuna toimintana. Kasvun hallinnassa on olennaista, että yrityksen kasvuvauhti on pitkällä aikavälillä oikean suuruinen suhteessa kannattavuuteen, tulorahoituksen määrään ja pääomiin nähden. Kannattavuuden ollessa kunnossa, nopeakaan kasvu ei heikennä yrityksen rahoituksellista tilaa.