Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistussuhteiden ja -rakenteen muutosta. Kun järjestelyyn osallistuvien osapuolten tavoitteet on määritetty, on aika suunnitella yhtiö- ja verolainsäädännön puitteissa optimaalisin tapa saavuttaa osapuolten päämäärät. Sukupolvenvaihdostilanteissa on tärkeää, että suunnittelu aloitetaan osapuolten päämääristä ja yrityksen toiminnan jatkumisen varmistamisesta, eikä esimerkiksi puhtaasti verosäästöistä. Näin turvataan osapuolten henkilökohtaisten tavoitteiden täyttyminen ja yrityksen toiminnan jatkuminen. 

Sukupolvenvaihdossuunnitelma

Kun sukupolvenvaihdoksen osapuolet, ja heidän päämääränsä on saatu määritettyä, on seuraava vaihe varsinaisen suunnitelman laatiminen asiantuntijan kanssa. Tässä vaiheessa asiantuntijan tehtävä on kartoittaa yhtiö- ja verolainsäädännön mahdollistamat menettelytavat, ja valita näistä kohdeyrityksen kohdalla tarkoituksenmukaisin tapa toimia.

Ennen vaihtoehtojen kartoittamista tulee vielä arvioida realistisesti yrityksen taloudellinen tila, ja tulevaisuuden tulontuottamiskyky, joiden pohjalta saadaan yritykselle verotuksessa sovellettava käypä arvo. Arviointiin kannattaa ehdottomasti käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jotta saadaan realistinen kuva yrityksen arvosta niin verottajaa, yrityksestä luopuvaa tahoa, yrityksen jatkajaa tai ulkopuolista ostajaa varten. Sukupolvenvaihdosta koskeva lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, joten asiantuntijan käyttäminen on perusteltua myös tästä näkökulmasta.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle on useita eri toimintavaihtoehtoja, ja usein päädytään käyttämään eri menetelmien yhdistelmiä, jotta luopujan ja jatkajan yksilölliset päämäärät voidaan saavuttaa. Erialaisia toteutustapoja ovat esimerkiksi:

 • Pysyminen perheyrityksenä
 • Yrityksen tai sen osan myyminen henkilökunnalle
 • Yrityksen tai sen osan myyminen johdolle
 • Yrityksen tai sen osan myyminen ulkopuoliselle taholle
 • Yrityksen toiminnan lopettaminen
 • Erilaiset lunastussopimukset

Näiden erilaisten toimintavaihtoehtojen toteuttamiselle on olemassa erilaisia vero- ja yhtiölainsäädännön mahdollistamia keinoja, kuten kauppa, lahja tai perinnön jättäminen, sekä erilaisten yrityksen tulevaisuuteen liittyvät lunastussopimukset.

Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen kannalta on tärkeää kartoittaa kaikki mahdolliset toimintavaihtoehdot, ja arvioida eri keinojen välistä paremmuutta osapuolten tavoitteisiin peilaten. Usein sama lopputulos on mahdollista saavuttaa useilla eri tavoilla, joiden veroseuraamukset ja rahoitusvaatimukset voivat kuitenkin poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Siksi on erittäin tärkeää laatia tarkat laskelmat eri menetelmien veroseuraamuksista, rahoituksentarpeista ja riskeistä.

Suunnitelman toteuttaminen

Kun sukupolvenvaihdossuunnitelma on valmis, voidaan siirtyä itse toimeenpanovaiheeseen. Asiantuntijan apu on tarpeen myös tässä vaiheessa, jotta varmistutaan siitä, että kaikki omistajanvaihdoksessa tarvittavat sopimukset on tehty asianmukaisesti, ja että kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan oikeamuotoisina ja oikeaan aikaan viranomaisille. Sukupolvenvaihdos voi vaatia myös esimerkiksi verottajan ennakkoratkaisun hakemista, kauppakirjojen laatimista tai yhtiöjärjestyksen muuttamista. Asiantuntija-apu voi olla tarpeen myös jo laaditun sukupolvenvaihdossuunnitelman uudelleenarvioinnissa, mikäli lainsäädäntö muuttuu prosessin aikana. Hyvin suunniteltua sukupolvenvaihdosta ei kannata pilata laiminlyömällä paperitöitä.

Muistilista sukupolvenvaihdossuunnitelman toteuttamiselle:

 1. Käytä asiantuntija-apua koko prosessin ajan: asiantuntija-apu on tarpeen mm. sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa, sopimusten ja asiakirjojen laatimisessa, yrityksen myyntikuntoon saattamisessa, verotuksen ja rahoitustarpeen suunnittelussa, yrityksen toiminnan jatkuvuuden suunnittelussa sekä yrityksestä luopuvien ja toimintaa jatkavien tahojen tavoitteiden yhteensovittamisessa.
 2. Pidä yrityksen sidosryhmät ajan tasalla sukupolvenvaihdoksen tavoitteista ja etenemisestä: sukupolvenvaihdos koskettaa yrityksen omistajia, johtajia, työntekijöitä ja heidän perheitään. On tärkeää, että kaikkien tavoitteet käydään läpi ja prosessin etenemisestä sekä mahdollisista muutoksista suunnitelmassa informoidaan kaikkia asianosaisia.
 3. Huolehdi viranomaisten vaatimuksista: hyvin suunniteltua sukupolvenvaihdosta ei kannata pilata laiminlyömällä sen käytännön toteutusta. On erittäin tärkeää, että suunnitelman vaatimat asiakirjat laaditaan oikein ja toimitetaan oikeaan aikaan viranomaisille.
 4. Pidä suunnitelma ajan tasalla: sukupolvenvaihdos voi olla useamman vuoden mittainen prosessi, jonka aikana yhtiö- ja verolainsäädäntö voi muuttua. Suunnitelman ajan tasaisuus on syytä tarkistaa säännöllisesti, sillä muuttunut lainsäädäntö tai muuttuneet osapuolten tavoitteet voivat tarkoittaa muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan.
 5. Huomioi yrityksen muuttuva tilanne prosessin aikana: mikäli yrityksen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia, saatetaan alkuperäistä suunnitelmaa joutua muuttamaan. Yrityksen muuttunut taloudellinen tilanne, esimerkiksi parantunut varallisuusasema tai parempi tuloksentekokyky vaikuttavat arvonmäärityksen paikkansapitävyyteen, omistajanvaihdoksen rahoituksen tarpeeseen sekä verosuunnitteluun.

Lopuksi

Sukupolvenvaihdossuunnitelma on toteutettu vasta kun yritys on saanut uudet omistajat. Moni asia voi muuttua matkalla, joten asiantuntijaa kannattaa hyödyntää koko prosessin ajan. Suunnitelmaa on syytä tarkastella ja uudelleen arvioida aina, kun tapahtuu muutoksia joko yrityksen tilanteessa, tai sukupolvenvaihdokseen osallistuvien sidosryhmien tilanteissa. Autamme asiakkaitamme kaikissa omistajanvaihdoksen vaiheissa, ja tarjoamme jatkuvan tuen laatimiemme sukupolvenvaihdossuunnitelmien läpiviemiselle.