Vaihtoehtoja henkilöyhtiön sukupolvenvaihdokseen on useita. Tässä kirjoituksessa esittelen kolme tapaa toteuttaa sukupolvenvaihdos: vastikkeeton luovutus, lahjaluonteinen kauppa sekä yrityksen käyttöomaisuuden myyminen. Sukupolvenvaihdos aloitetaan aina kartoitus- ja suunnitteluvaiheella, jolloin on syytä huomioida ainakin seuraavia seikkoja:

 • Jatkaako yrityksen nykyinen omistaja toimintaa yrityksessä ja luopuuko hänen kaikista omistuksistaan yrityksessä,
 • mikä on yrityksen omistajan ja jatkajan välinen sukulaisuussuhde,
 • mitkä ovat jatkajan taloudelliset voimavarat, onko jatkaja sitoutunut liiketoimintaan pitkällä tähtäimellä (yli viisi vuotta), 
 • halutaanko vaihdos tehdä jatkajan kannalta edulliseksi ja mikä on ylipäätään tavoiteltu annettavan vastikkeen ja käyvän arvon suhde,
 • rahaliikenne verottajan suuntaan.

Tilannekartoituksen roolia ei voi väheksyä: Yllä mainitut seikat määrittävät lopulta suotuisimman toteuttamistavan varsinaiseen sukupolvenvaihdokseen. Sukupolvenvaihdoksissa on huomioitava myös mahdollinen lahja- tai varainsiirtovero, velkojien suoja, tilanteet joissa huojennus voidaan menettää, lakiosaan oikeutettujen perillisten asema sekä tarvittavista ilmoituksista ja toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Päävaihtoehdot vaihdoksen toteuttamiselle lienevätkin useissa tapauksissa jo aiemmin mainitut yrityksen käyttöomaisuuden myyminen, vastikkeeton luovutus sekä lahjaluonteinen kauppa.

Käyttöomaisuuden myyminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksen ’’arvo’’ on pitkälti yhtiömiehen henkilökohtaisessa työpanoksessa ja yrityksen käyttöomaisuuden arvo on vähäinen. Vaihtoehto voi olla edullisin silloin, kun yritystoimintaa ei haluta jatkaa aikaisemman nimen tai yhtiömuodon alaisuudessa ja yritystoiminta on edellisessä lauseessa kuvatunlainen. Tässä vaihtoehdossa yrityksen omaisuus käytännössä myydään, vanha yritys puretaan ja perustetaan uusi yritys. Käyttöomaisuuden myymisessäkin on huomioitava maksettavan vastikkeen ja käyvän arvon suhde, sillä mikäli vastiketta käyttöomaisuudesta maksetaan enintään 75% käyvästä arvosta, on kauppa lahjaluontoinen, jolloin käyvän arvon ja vastikkeen välinen erotus katsotaan veronalaiseksi lahjaksi.

Henkilöyhtiön osuuksien vastikkeeton lahjoittaminen on järkevää silloin kun liiketoiminnan laskettava sukupolvenvaihdosarvo (spv-arvo) on suhteellisen pieni, ja vaihdos halutaan tehdä nimenomaan jatkajan kannalta edulliseksi. Vastikkeettomassa lahjoituksessa on huomioitava, että yrityksen perustaja ei tällöin saa vastiketta aikaisemmille omistuksilleen. Mikäli liiketoiminta lahjoitetaan vastikkeetta, kysymyksessä on lahjaveron alainen saanto, josta maksettava lahjavero määräytyy sukulaisuussuhteen perusteella lahjaveroluokkien 1. ja 2. mukaisesti. Jatkajan on kuitenkin mahdollista hakea osittaista huojennusta lahjaverolle, silloin kun seuraava edellytykset täyttyvät: 

 1. veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa, (väh. 10% yrityksestä)
 2. luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä, ja
 3. huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa.

Lahjansaajan kuuluessa ensimmäiseen lahjaveroluokkaan, tulisi yrityksen käyvän arvon siten olla käytännössä vähintään noin 33 500€, jotta maksettavan huojennetun lahjaveroerän suuruus ylittää osittaishuojennuksen edellytyksenä olevan 850€ arvon. Sukupolvenvaihdoksessa huojennetun lahjaveroerän suuruutta laskettaessa ensimmäiseksi määritetään yrityksen käypä arvo (nettovarallisuusarvo), joka sitten arvostetaan 40% suuruiseksi. Lahjasta jää siten maksettavaksi tätä niin sanottua spv-arvoa vastaava lahjavero, mikäli huojennetun veroerän suuruus on yli 850€.

Mikäli lahjansaaja kuuluu toiseen lahjaveroluokkaan, on yrityksen käyvän arvon oltava noin 19 000€. Käytännössä siis toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvalle on mahdollista lahjoittaa käyvältä arvoltaan pienempi yritys. Tätä selittää 2. veroluokan ankarampi verotus, jolloin yllä mainittu 850 euron ylittävä huojennettavan veron määrän vaatimus täyttyy helpommin. Mikäli jatkaja haluaa saada lahjaverosta täyshuojennuksen, tulee luovutuksen kohteena olla yritys tai sen osa, josta maksetaan vastiketta yli 50% sen käyvästä arvosta, ja jossa luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa henkilökohtaisesti. Mikäli suoritettava vastike on yli 75% yrityksen käyvästä arvosta, ei lahjaveroa makseta.

Sukupolvenvaihdoksissa myös luovutusvoitto on verovapaa seuraavien ehtojen täyttyessä:

 1. myydään vähintään 10 %:n osuuden osakeyhtiön osakkeista tai henkilöyhtiön osuuksista,
 2. myyjä on omistanut nämä osakkeet tai osuudet vähintään 10 vuotta. Ellei ole, voidaan myös edellisen omistajan omistusaika jatkuvuusperiaatteen mukaisesti laskea mukaan omistusaikaan, kunhan omaisuus on saatu edelliseltä omistajalta vastikkeetta lahjana tai perintönä,
 3. ostajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa myyjän lapsi tai rintaperillinen tai myyjän sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli.

Mikäli yritykselläsi on sukupolvenvaihdos edessä lähivuosien aikana, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, mikä olisi paras tapaa hoitaa vaihdos yrityksessänne. Vaihtoehtoja on edellä mainittujen lisäksi useita. Me autamme sinua valitsemaan niistä haluamaasi lopputilanteeseen nähden edullisimman. Laadimme tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat sekä hoidamme rekisteri-ilmoitukset puolestasi. 

Lisätietoa henkilöyhtiön sukupolvenvaihdoksesta löydät esimerkiksi tämän linkin takaa:  

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Perinto_ja_lahjaverotus/Yrityksen_sukupolvenvaihdos_verotuksessa(27260)